Өргөдөл гаргах маягт

Шүүхийн   ерөнхий зөвлөлийн
2013 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн
... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүхийн

Эвлэрүүлэн зуучлагчид өргөдөл гаргах нь

 

.…он…. ..сар…..өдөр                                                                                 Ханбогд сум 

1.Өргөдөл гаргагч: 

…….......................аймаг/нийслэл…….......................сум/дүүрэг.…........ баг/хороо ......…................хороолол,.........................байр/гудамж .......... тоотод оршин суух ............................... регистрийн дугаартай /ургийн овог/................................ /эцэг,

эхийн нэр/.............................................../өөрийн нэр/.............................. харилцах утасны дугаар.........................хуулийн этгээд бол түүний нэр..................................... 

2.Эвлэрэлд урьж байгаа тал: 

..…......................... аймаг /нийслэл ..…...................... сум/дүүрэг …......... баг/хороо ........................ хороолол ...........… байр/гудамж ….. тоотод оршин суух ..................................... регистрийн дугаартай, /ургийн овог/ ..................................... /эцэг,эхийн нэр/.................................../өөрийн нэр/................................. харилцах утасны дугаар.............................. хуулийн этгээд бол түүний нэр...................................... 

                                               Маргааны агуулга: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

           Маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэх хүсэлтэй байгаа тул энэхүү өргөдлийг гаргаж байна.  

Өргөдөлд хавсаргасан баримт: 

1.............................................................................................................................. 

2..............................................................................................................................

           3. Төрийн сан банкны 100111000953 тоот дансанд..............төгрөг тушаасан болно.

 Бүгд …...... хуудас баримт хавсаргав. 

           

Өргөдөл гаргагч………………….................../                                                       /