Card image
Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн ажлын хэсэг Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Сум дундын шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийлээ.