Card image
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Сум дундын шүүхэд Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн, Бичиг хүргэгчийн ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.